PASLAUGOS

Licencija socialinei globai teikti atsisiųsti
Asmens sveikatos priežiūros licencija atsisiųsti
EQUASS Assurance kokybės sertifikatas atsisiųsti

Teikiamos paslaugos atsisiųsti
Paslaugų teikimo proceso aprašas  atsisiųsti

PRIĖMIMAS

Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2010 m. lapkričio 3 d. sprendimas Nr. T1-231 „Dėl socialinės globos paslaugų skyrimo senyvo amžiaus bei neįgaliems asmenims tvarkos aprašo patvirtinimo“ (su visais pakeitimais)
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/1f675ed0354211e598499e1e1ba6e454

APMOKĖJIMAS UŽ PASLAUGAS

Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 19 d. sprendimas Nr. T1-31 “ Dėl mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“ https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/492f2900b90511e487a3c49dd729baa4/asr

Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. spalio 28 d. sprendimas Nr. T1-199 ,,Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. T1-31 ,,Dėl mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/21e20530192f11ebb0038a8cd8ff585f

LAIKINO ATOKVĖPIO PASLAUGA

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 metų gegužės 25 d. įsakymo Nr. A1-444 ,,Dėl laikino atokvėpio paslaugos vaikams su negalia, suaugusiems asmenims su negalia ir senyvo amžiaus asmenims teikimo ir organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo” 48 punktu, skelbiama informacija apie Pasvalio rajono sutrikusio intelekto žmonių užimtumo centre ,,Viltis“ teikiamas laikino atokvėpio paslaugas

1. laikino atokvėpio paslauga organizuojant dienos socialinę globą institucijoje suaugusiems asmenims su negalia – 2 vietos;

2. laikino atokvėpio paslauga organizuojant trumpalaikę socialinę globą institucijoje suaugusiems asmenims su negalia – 5 vietos (darbo dienomis – 1 vieta, savaitgaliais ir švenčių dienomis – 4 vietos).

Informacija pasiteirauti:

Nepriklausomybės g. 41, Pasvalys
tel. 8 451 34 384, 8 686 08338
el. p. kunskiene@pasvalys.lt

Dokumentai reglamentuojantys laikino atokvėpio paslaugos teikimą:
Dėl asmenų, galinčių gauti laikino atokvėpio paslaugas Pasvalio rajono socialinių paslaugų įstaigose, vietų skaičiaus nustatymo atsisiųsti
Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. balandžio 6 d. sprendimo Nr. T1-72 ,,Dėl socialinių paslaugų kainų nustatymo” pakeitimo atsisiųsti
Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. T1-31 ,,Dėl mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo” pakeitimo atsisiųsti
Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 24 d. sprendimas Nr. T1-18 ,, Dėl laikino atokvėpio paslaugos vaikams su negalia, suaugusiems asmenims su negalia ir senyvo amžiaus asmenims organizavimo ir teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ atsisiųsti

Meniu