DĖMESIO!

Informuojame, kad vadovaujantis Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2023 m. lapkričio 29 d. sprendimu Nr. T1-305 „Dėl sutikimo reorganizuoti Pasvalio rajono sutrikusio intelekto žmonių užimtumo centrą „Viltis“, jį prijungiant prie Pasvalio rajono paramos šeimai centro“ nuo 2024 m. balandžio 1 d. Pasvalio rajono sutrikusio intelekto žmonių užimtumo centras „Viltis“ prijungiamas prie Pasvalio rajono paramos šeimai centro.

REORGANIZAVIMO SĄLYGŲ APRAŠAS atsisiųsti

Istorija

Užimtumo centras įkurtas tėvų, auginančių  sutrikusio intelekto vaikus bendrijos „Viltis“ Pasvalio padalinio iniciatyva. Centro steigėjas Pasvalio rajono savivaldybės taryba. Centro steigimo aktas pasirašytas 1999 m. birželio 7 d. Tai buvo senosios poliklinikos, esančios Nepriklausomybės gatvėje rekonstrukcijos pradžia. Rekonstrukcija atlikta iš Pasvalio rajono savivaldybės, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos vykdytos Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtros programos, Valstybinės Žmonių su negalia integracijos programos, Nyderlandų bendradarbiaujančių fondo centrinei ir rytų Europai, rėmėjų iš Danijos gautų lėšų. Darbuotojai pradėjo dirbti 2001 m. spalio 22 d., pirmųjų 9 lankytojų centras sulaukė 2001 m. lapkričio 5 d.

VIZIJA

Teikiantis kokybiškas paslaugas, skatinantis nuolatinę paslaugų gavėjų pažangą ir tobulėjimą, puoselėjantis tradicijas ir kultūrą, jaukus ir saugus dienos socialinės globos centras.

MISIJA

  • pilnai patenkinti paslaugų gavėjų poreikius, kryptingai planuojant ir organizuojant veiklą;
  • gerinti paslaugų gavėjų gyvenimo kokybę, nuolat gerinant teikiamų paslaugų kokybę;
  • atsižvelgiant į paslaugų gavėjų pasiekimus, nuolat vertinti ir tobulinti veiklos sritis;
  • siekti racionalaus finansinių, materialinių ir darbo išteklių naudojimo.

VERTYBĖS

Orientacija į paslaugų gavėją. Atsižvelgimas į paslaugų gavėjų, jų šeimos narių pastabas, reikalavimus. Siekimas ne tik patenkinti paslaugų gavėjų poreikius, bet ir juos pranokti.
Lyderystė. Geras valdymas ir socialinė atsakomybė.
Personalo įtraukimas. Maksimalus darbuotojų sugebėjimų išnaudojimas, komandinis darbas.
Tobulinimas. Nuolatinis veiklos gerinimas, panaudojant materialinius ir žmogiškuosius išteklius.
Sprendimų, pagrįstų faktais, priėmimas. Padarytų klaidų ir jų išvengimo būdų išsiaiškinimas, gerų rezultatų paviešinimas.
Santykių valdymas. Nuolatinis gerovės kūrimas, kokybės kultūros palaikymas, pozityvus konfliktų sprendimas.
Gerosios patirties sklaida. Ryšiai su panašias paslaugas teikiančiomis įstaigomis.
Atvirumas. Tikslingas ir nuoseklus visuomenės požiūrio į proto negalios asmenį keitimas masinių informavimo priemonių ir socialinių tinklų pagalba.

Meniu